Gebruikersvoorwaarden Roos

Roos (Hello Labs B.V.) is de slimme assistent voor je persoonlijke financiën. Roos helpt je grip te houden op je terugkerende maandelijkse uitgaven zodat jij dat niet hoeft te doen.

Eén veilige plek voor al je contracten en abonnementen. Roos stuurt je een seintje als je in actie moet komen en het beter kan. Kan het beter, dan regelt Roos ’t voor je.

Op het gebruik van de Dienst zijn onderstaande Gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden verstaan we onder:

Gebruikersvoorwaarden: hiermee worden deze Gebruikersvoorwaarden bedoeld.

Roos: Hello Labs B.V. gevestigd in Amsterdam (1017 CB) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 60964030, met kantoor aan de Herengracht 504.

Gebruiker: de natuurlijke persoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die via Roos gebruik maakt van de Dienst.

Diensten: de door Roos te verlenen diensten in het kader van het aflopen van Contracten, vergelijking van Producten van Aanbieders en bemiddeling van de overstap tussen de Aanbieders.

Aanbieders: de aanbieder die met de Gebruiker een overeenkomst sluit voor het leveren van Product.

Product: de te leveren abonnementen/contracten en goederen van Aanbieders die via Roos worden aangeboden aan Gebruiker.

Overeenkomst: de door Gebruiker en Aanbieders van Roos afgesloten overeenkomst.

Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Roos en Gebruiker door gebruik te maken van de Dienst van Roos.

Site: de online omgeving die aan Gebruiker beschikbaar wordt gesteld om contractwekkers en bestellingen te plaatsen, te beheren en in te zien. Hierin kan ook de actuele status van de bestelling worden geraadpleegd. Toegang tot het Account gaat door middel van een geldig e-mailadres en wachtwoord van Gebruiker.

Gegevens: alle gegevens verstrekt door Gebruiker.

Artikel 2 – Identiteit van Roos

Naam ondernemer: Hello Labs B.V.\ Handelend onder de naam: Roos

Bezoekadres:

Herengracht 504\ 1017 CB Amsterdam

Bereikbaar:

  • E-mail: [email protected]
  • Tweeten: https://twitter.com/halloroosnl
  • Vriend worden: https://www.facebook.com/roosnl

Onze gegevens:

  • Het KvK-nummer van Roos: 60964030
  • Het BTW-identificatienummer van Roos: NL854138882B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Roos en Gebruiker waaronder begrepen alle Diensten die door Roos worden verleend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeenkomen. Roos wijst afwijkende bepalingen of voorwaarden aan de zijde van Gebruiker uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst vereist is, heeft Roos het recht om Diensten door derden te laten verrichten. Alle bedingen en gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van Roos en werkzame personen en/of door Roos zijn ingeschakeld.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

Roos probeert er met haar Dienst voor te zorgen dat de Gebruiker steeds een Overeenkomst met een Aanbieder kan maken die het beste bij de behoeften van de Gebruiker aansluit. De Overeenkomst tussen Roos en Gebruiker komt tot stand door het enkele gebruik van de Dienst. De Overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door de Aanbieder. Aanbieder kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Roos heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming. Indien de Gebruiker een Overeenkomst aangaat met een Aanbieder, of hiertoe een aanvraag doet, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de voorwaarden van die Aanbieder. Roos is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van de Producten van Aanbieder. Gebruiker erkent dat Roos voor de inhoud van die aanbiedingen en de opvolging daarvan niet aansprakelijk is. De door Roos gecommuniceerde aanbiedingen van Aanbieder aan Gebruiker zijn geheel vrijblijvend. Roos heeft geen invloed en biedt geen garanties omtrent de inhoud van de aanbiedingen. Roos is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door Aanbieders wordt verstrekt.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

De Dienst van Roos stelt de Gebruiker in staat om eenvoudig Contracten in te voeren en besparingen op Producten inzichtelijk te maken. Met gebruik van de Dienst heeft de Gebruiker de mogelijkheid om persoonlijke (verbruiks-)gegevens in te voeren. Op basis van deze gegevens wordt een vergelijking gemaakt van beschikbare Aanbieders, Producten, tarieven en aanbiedingen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens binnen de Dienst. De vergelijkingen zijn in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens. Indien Roos vooraf gegevens heeft ingevuld, hebben deze slechts een indicatief karakter en draagt de Klant de verantwoordelijkheid over de volledigheid van deze vooraf ingevulde gegevens. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker de informatie op de Site van Roos heeft ingevuld en de akkoordfunctie heeft aangeklikt. Het door Gebruiker ingevulde formulier en deze gebruiksvoorwaarden vormen samen de alle rechten en verplichtingen van Roos en Gebruiker. Gebruiker verleent door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden aan Roos ondubbelzinnig toestemming om aanbiedingen van de Aanbieders van Roos op te vragen en in welke vorm dan ook aan Gebruiker toe te sturen. Gebruiker zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Roos aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Gebruiker hoort te begrijpen dat die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Roos worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roos zijn verstrekt, heeft Roos het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Roos is verplicht haar medewerking te verlenen bij het sluiten van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Aanbieder. Roos zal hierbij de gegevens van Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die Overeenkomst, overdragen aan Aanbieder. Indien Roos niet in staat is om haar medewerking te verlenen ten behoeve van het sluiten van de Overeenkomst, zal zij dit tijdig melden aan Gebruiker.

Artikel 6 – Contractduur en uitvoering

De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker en Roos zijn gerechtigd om de Bemiddelingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang per e-mail op te zeggen. Roos biedt geen garantie voor de door een Aanbieder gecommuniceerde levertijden. Gebruiker stemt door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden ermee in dat de afhandeling van de Contracten door bedrijven kan geschieden die als intermediair optreden.

Artikel 7 – Producttarieven en -informatie

Het gebruik van de Dienst van Roos is geheel zonder kosten. Bij het aangaan van de Overeenkomst voor levering van een Product zal de Gebruiker de eenmalige en (abonnements-)kosten betalen van Aanbieder zoals vermeld op de Site. De op de Site van Roos getoonde tarieven en informatie zijn afkomstig van de Aanbieders. Alle prijzen zijn inclusief BTW, onder voorbehoud van wijzigingen en geldig binnen de looptijd van een actie. Roos is afhankelijk van Aanbieders en Partners voor de juiste tarieven. Roos spant zich in om de tarieven zo vaak mogelijk te controleren en actualiseren. Roos is niet aansprakelijk voor het tonen van onjuiste tarieven waarvan de Gebruiker mag aannemen dat ze onjuist zijn.

Artikel 8 – Herroeping bij levering van Producten

Voor Producten kan een herroepingsrecht gelden. Indien de Gebruiker gebruik wil maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zal hij daarvoor contact moeten opnemen met de Aanbieder en de regels van Aanbieder omtrent herroeping moeten volgen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens en privacybeleid

De persoonsgegevens die Roos van Gebruiker verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zal Roos de persoonsgegevens doorgeven aan de Aanbieder waarmee door Gebruiker een Overeenkomst wordt aangegaan. In dat kader is mag Roos de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst, als de betreffende persoonsgegevens voor uitvoering van het contract noodzakelijk zijn. De verwerking van alle persoonsgegevens door Roos gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Gebruiker is ermee bekend en stemt ermee in dat Roos alle oude door de Gebruiker afgesloten contracten gedurende een periode van 7 (zeggen: zeven) jaar in haar digitale archief zal bewaren. Roos zal de data van de Gebruiker op schriftelijk verzoek van Gebruiker vernietigen. Na verwijdering mag Roos de persoonsgegevens anonimiseren en de gegevens in deze vorm blijven gebruiken voor marktonderzoek. Roos zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Roos. Gebruiker gaat akkoord met het gehanteerde privacybeleid van Roos. Roos behoudt het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis en/of data voor aanbiedingen van Aanbieders te gebruiken.

Artikel 10 – Rechten van intellectuele eigendom

De Dienst, de bijbehorende software en alle informatie en afbeeldingen op de Site zijn het intellectuele eigendom van Roos en/of Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Roos en/of Aanbieders, behalve de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. Roos heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Bemiddelingsovereenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Roos. Roos heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in artikel 10.2 valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze data is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Roos, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Roos een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 11 – Klachten

Klachten over de door Roos verleende Diensten moeten door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na voltooiing van die Diensten aan Roos gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker Roos de Diensten nog eens laten verlenen. Als het alsnog verlenen van de Diensten naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Roos slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Roos is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een beslissing van Gebruiker over een aanbieding van een Aanbieder of een actie van Roos in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gebruiker vrijwaart Roos van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander doet niets af aan de zorgplicht van Roos als bedoeld in artikel 3. Roos is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker ondervindt als gevolg van een beslissing van Gebruiker die gebaseerd is op het overzicht met mogelijke besparingen die verstrekt wordt op de overzichtspagina, of als gevolg van een actie van Roos in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld. In het geval dat Roos aansprakelijk is voor door Gebruiker geleden schade, is de schade die Roos moet vergoeden nooit meer dan de maandelijkse abonnementswaarde van het Contract, waarvan het gebrek oorzaak is geweest, met een maximum van € 200, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Aansprakelijkheid van Roos voor indirecte schade, namelijk gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De aansprakelijkheid voor de Diensten die Roos aan een verzekeraar heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de verzekeraar Roos effectief vrijwaart.

Artikel 13 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Roos redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden – ondanks dat Roos de beveiligingsmaatregelen heeft genomen waarvan zij in alle redelijkheid mocht verwachten dat deze adequaat zouden zijn – en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Roos verhinderen of beperken. In het geval dat Roos door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, heeft Roos het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Diensten op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

Artikel 14 – Duur en beëindiging

Roos behoudt zich het recht voor de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 15 – Wijzigingen gebruikersvoorwaarden

Roos behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Bemiddelingsovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Site of per elektronische berichtgeving. Roos raadt de Gebruiker aan de Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd door te nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Bemiddelingsovereenkomst ontbinden of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16 – Overdracht rechten en plichten

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Gebruikersvoorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 17 – Slotbepalingen

Op de Bemiddelingsovereenkomst en/of Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Gebruiker en Roos die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst en/of Bemiddelingsovereenkomst mochten ontstaan, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2014. Onder “schriftelijk” valt in deze Gebruikersvoorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Bemiddelingsovereenkomst en/of de Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsovereenkomst en/of Gebruikersvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Bemiddelingsovereenkomst en/of Gebruikersvoorwaarden gestalte wordt gegeven.